Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Nr 1 w Gryfinie

Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 4.10.2022 r.
 • Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 14.12.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie uwag i wniosków jest Małgorzata Jabłońska:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu,
 • udostępnienia niedostępnej informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie ma siedzibę w jednym budynku przy ulicy Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy 9 Maja:

 • wejścia znajdują się na poziomie gruntu,
 • w celu wejścia do holu przedszkola trzeba pokonać schody,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma podnośnika dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma parkingu i nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a.

Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów oznakowane są pasem kontrastowym dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Przedszkole Nr 1
im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie

ul. Wojska Polskiego 11
74-101 Gryfino

Kontakt

tel.: 91 333 27 20, 501 281 566
e-mail: halabala@gryfino.pl

Numery kont

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały
PEKAO S.A. I o/ Gryfino
95 1240 3855 1111 0010 3674 5624

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie
im. Krasnala Hałabały
54 2490 0005 0000 4530 7264 0373