UDZIELANIE DZIECIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i tworzenia warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w formie: zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zajęcia specjalistyczne prowadzą:

Ewa Grządziel – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Kinga Wronkowska-Białek – nauczyciel logopeda
Małgorzata Sikora – pedagog

Przedszkole Nr 1
im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie

ul. Wojska Polskiego 11
74-101 Gryfino

Kontakt

tel.: 91 333 27 20, 501 281 566
e-mail: halabala@gryfino.pl

Numery kont

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały
PEKAO S.A. I o/ Gryfino
95 1240 3855 1111 0010 3674 5624

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie
im. Krasnala Hałabały
54 2490 0005 0000 4530 7264 0373