Klauzula informacyjna

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 s. 1, z późn. zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino, tel. 91 333 27 20, e-mail: halabala@gryfino.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Katarzyna Misiewicz-Staszak, e-mail: k.staszak@rachmedia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzana są na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Mają Państwo prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego uodo.gov.pl, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu.
 9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Przedszkole Nr 1
im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie

ul. Wojska Polskiego 11
74-101 Gryfino

Kontakt

tel.: 91 333 27 20, 501 281 566
e-mail: halabala@gryfino.pl

Numery kont

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały
PEKAO S.A. I o/ Gryfino
95 1240 3855 1111 0010 3674 5624

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie
im. Krasnala Hałabały
54 2490 0005 0000 4530 7264 0373