Koncepcja pracy
Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie
na lata 2020-2023

Wizja przedszkola

Nasza wizja materializuje się w dziecku. Pokazuje, jaki będzie nasz wychowanek i co w wyniku kilkuletniego pobytu w przedszkolu osiągnie, jakie będzie miał umiejętności, wiedzę oraz zachowania społeczne.
Wizja stanowi trwałą wartość działań edukacyjnych w naszym przedszkolu. Jest analizowana przez radę pedagogiczną i w razie konieczności, niektóre wartości edukacyjne w naszej koncepcji ulegają zmianie. Częstszej modyfikacji podlegają działania prowadzące do osiągnięcia przez dzieci tych umiejętności.

Dziecko:

 • jest samodzielne,
 • umie radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • jest pomysłowe i myśli w sposób twórczy,
 • jest aktywne, sprawne i chętnie podejmuje wyzwania,
 • czerpie radość i satysfakcję z nauki i poznania świata,
 • poszukuje nowych, własnych rozwiązań,
 • potrafi skoncentrować się na pracy i doprowadzać ją do końca,
 • nawiązuje i utrzymuje kontakty społeczne z kolegami i dorosłymi,
 • potrafi działać samodzielnie i w zespole,
 • umie wyrażać swoje uczucia, potrzeby i myśli,
 • jest kulturalne, koleżeńskie i wrażliwe na potrzeby innych,
 • jest pozytywnie nastawione do siebie i świata,
 • szanuje i kocha swoją rodzinę, małą ojczyznę i swój kraj,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągania sukcesów w szkole.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy zespołem, który stale poszukuje nowatorskich metod pracy i jednocześnie takich rozwiązań pedagogicznych, które są już sprawdzone, gwarantują sukces dziecku i stanowią wsparcie dla naszych przedsięwzięć.
Nasza misja oparta jest na zrozumieniu i szacunku wobec dziecka. Troszczymy się o jego bezpieczeństwo, zaspokojenie potrzeb, ale wymagamy od dzieci przestrzegania zasad i norm obowiązujących w przedszkolu.

Dziecko może swobodnie bawić się i pracować z materiałem rozwojowym, przestrzegając następujących reguł:

 • Nie przeszkadzaj innym w pracy.
 • Nie mów głośno, wystarczy szept.
 • Doprowadź każdą pracę do końca.
 • Bądź rzetelny w samokontroli.
 • Nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innym dzieciom.
 • Chętnie pomagaj innym w pracy.
 • Każdą pomoc odstawiaj na stałe miejsce.

W trakcie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej bierzemy pod uwagę:

 • indywidualne możliwości wychowanków,
 • treści dydaktyczne tkwiące w materiałach Montessori,
 • treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej przedszkola.

Maria Montessori wielokrotnie podkreślała, że niezależność jest rezultatem sumy posiadanych umiejętności. A jedyną drogą prowadzącą do nich jest działanie.
Biorąc pod uwagę kryterium samodzielnej pracy dziecka oraz mając na uwadze podział ról między nauczycielem i dzieckiem, stosujemy dwie podstawowe metody pracy:

 1.  Metody swobodnej pracy dziecka.
 2. Metody wspierania aktywności dziecka.

Do podstawowych metod swobodnej pracy dziecka zaliczamy:

 • ćwiczenia – dzieci pracując z materiałem rozwojowym, podejmują stopniowo coraz bardziej złożone zadania sensoryczne, motoryczne i intelektualne, służące ćwiczeniu zmysłów, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rozwojowi umysłowemu;
 • obserwację – zjawisk, przedmiotów, eksperymentów, sytuacji i zdarzeń z życia codziennego;
 • pracę z materiałem źródłowym- opanowuje sposoby wykorzystania innych źródeł wiedzy: książek, czasopism, map, nagrań, programów edukacyjnych;
 • metody ekspresyjne – teatrzyki, inscenizacje, improwizacje muzyczne, taniec, śpiew, twórczość plastyczna, zabawy badawcze;
 • metody samodzielnego pokonywania trudności- gry dydaktyczne, tory przeszkód;
 • metody słowne- które towarzyszą wymienionym metodom.

Do metod wspierania aktywności dziecka należą:

 • metody pośredniego wsparcia – nauczyciel wspiera pracę dziecka, organizując odpowiednie warunki uczenia się oraz służy własnym przykładem;
 • metody bezpośredniego wsparcia – nauczyciel służy pomocą w wyborze materiału rozwojowego (dzieciom niezdecydowanym), przeprowadza lekcję wprowadzającą, nazw, ciszy, praktycznego życia.

W naszym przedszkolu dzieci:

 • przebywają w sześciu różnowiekowych grupach,
 • bawią i uczą się indywidualnie, w zespołach i z całą grupą wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • pracują nad zadaniem tak długo, jak tego chcą,
 • uczą się od rówieśników, korzystając z samo-korygujących się materiałów lub pomocy nauczyciela,
 • rodzeństwa, koledzy mogą przebywać w tych samych grupach- zgodnie z życzeniem dzieci i rodziców,
 • obowiązuje zasada szacunku dla dziecka jako kompetentnej osoby, której działaniom można ufać,
 • przestrzega się podstawowych reguł zachowania, zrozumiałych i akceptowanych przez wszystkich,
 • pielęgnowana jest atmosfera zaufania do twórczej pracy dziecka,
 • oferowane są zadania o różnym poziomie trudności, co odpowiada potrzebom rozwoju osobowości,
 • rola nauczyciela polega na uwalnianiu potencjalnych możliwości dziecka i wspieraniu go w procesie samorozwoju,
 • nauczyciel ogniskuje uwagę i energię na aktywności dziecka, na wywołaniu motywacji do działania i koncentracji na zadaniu,
 • zapewniamy dziecku możliwość samodzielnego podejmowania aktywności, uczenia się,
 • dzieci prowokowane są do poszukiwania nowych, własnych rozwiązań, do swobodnego, twórczego myślenia,
 • wyposażenie sal dostosowane jest do wzrostu, możliwości i potrzeb dzieci,
 • dzieci wykorzystują materiały rozwojowe M. Montessori, które pozwalają na wykonywanie różnorodnych prac, doświadczeń, zadań oraz stają się głównym sprzymierzeńcem dziecka w procesie samorozwoju,
 • dzieci nabywają nowe doświadczenia, umiejętności i wiedzę w trakcie działania,
 • dzieci mają możliwość uczestniczą w bezpłatnych zajęciach: terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i religii,
 • dla dzieci posiadających orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, organizowane są zajęcia rewalidacyjne.

W codziennej pracy staramy się:

 • pomóc każdemu dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia,
 • zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji,
 • uczyć dzieci samodzielności i pokonywać trudności na drodze myślenia i działania,
 • wychowywać w duchu pokoju, prawdy i miłości,
 • uczyć zdobywania wiedzy z różnych źródeł,
 • usamodzielniać dzieci zarówno w sferze intelektualnej, jak i społecznej,
 • budować poczucie własnej wartości.

Przebywanie w grupie mieszanej wiekowo – przynosi wszystkim dzieciom korzyści:

 • mają możliwość pracy indywidualnym tempem,
 • wzajemnego doświadczania i uczenia się od siebie,
 • rozwijania niezależności od dorosłych,
 • szybszego uspołecznienia się,
 • rozwijania samodzielności i empatii,
 • podejmowania różnorodnych zadań,
 • większą motywację do nauki.

Młodsze dzieci przygotowują się wewnętrznie do pracy, często wcześniej interesują się zadaniami, łatwiej przyjmują zasady od starszych dzieci niż dorosłych, szybciej stają się samodzielne, czują się bezpiecznie w otoczeniu starszych kolegów, mogą podejmować trudniejsze zadania z pomocą starszych.
Dzieci starsze powtarzają sobie zdobyte umiejętności, uczą się zrozumiałego formułowania swojej wiedzy, wzmacniają wiarę we własne możliwości (to co kiedyś było dla mnie trudne, teraz jest łatwe), łatwiej przestrzegają zasad, widząc, że młodsi uczą się od nich, uczą się niesienia pomocy, opiekowania się młodszymi kolegami, cierpliwości, wyrozumiałości, osiągania kompromisu.

Nasze przedszkole jest placówką:

 • nowoczesną i innowacyjną,
 • nastawioną na sukces każdego dziecka,
 • uznającą pracę i działanie dziecka za najważniejsze w procesie kształcenia,
 • przyjazną dla dzieci i rodziców,
 • stosującą nowatorskie i aktywne metody pracy z dziećmi,
 • z wykwalifikowaną, kompetentną i twórczą kadrą pedagogiczną,
 • z zaangażowanym personelem obsługi,
 • w której rodzice są współautorami życia przedszkola,
 • gdzie ważne miejsce zajmuje praca zespołowa nauczycieli,
 • dbającą o wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym i uwzględniającą w swoich działaniach jego potrzeby.

KIERUNKI JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU PRZEDSZKOLA

Kształtowanie postawy patriotycznych i budzenie zainteresowań kulturą regionu w roku szkolnym 2022/2023

 • wprowadzamy dziecko w świat wartości patriotycznych,
 • przybliżamy dzieciom historie Polski oraz regionu,
 • wykorzystujemy książki o tematyce historycznej,
 • kształtujemy u dzieci zasady kulturalnego zachowania się podczas świąt narodowych,
 • organizujemy występy dzieci z piosenkami i tańcami związanymi z Polską,
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • organizujemy wycieczki i spacery po najbliższej okolicy – poznanie miasta, zabytków i instytucji użyteczności polskiej,
 • zachęcamy rodziców do systematycznego czytania dzieciom w domu legend,
 • konkurs plastyczny między grupami – „Polska mój dom”’
 • bierzemy udział w konkursach ogólnopolskich związanych z patriotyzmem,
 • organizujemy wycieczki do teatru, muzeum, wystawy,
 • poznajemy tradycje patriotyczne oraz znane pieśni wojenne,
 • poznajemy tańce i stroje ludowe,
 • zapoznajemy dzieci z utworami sławnych kompozytorów,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • zapoznajemy dzieci z symbolami narodowymi oraz ważnymi dla kraju rocznicami,
 • rozwijamy świadomość języka ojczystego,
 • poznajemy miejsca pamięci w najbliższej okolicy,
 • organizujemy zabawy i ćwiczenia utrwalające symbole i święta narodowe,
 • poznajemy tradycyjne polskie smaki – zajęcia kulinarne.

Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w roku szkolnym 2021/2022

 • stwarzamy warunki do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania oraz przeżywania w różnych formach,
 • zgodnie z pedagogiką M.Montessori kształtujemy u dzieci wiarę we własne możliwości,
 • rozwijamy możliwości umysłowe dzieci,
 • tworzymy warunki sprzyjające zorganizowanej aktywności dziecka,
 • wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • rozbudzamy ciekawość poznawczą oraz twórcze działanie,
 • rozwijamy umiejętność przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,
 • stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • przekazujemy wiedzę dzieciom o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

Przedszkole Nr 1
im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie

ul. Wojska Polskiego 11
74-101 Gryfino

Kontakt

tel.: 91 333 27 20, 501 281 566
e-mail: halabala@gryfino.pl

Numery kont

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały
PEKAO S.A. I o/ Gryfino
95 1240 3855 1111 0010 3674 5624

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie
im. Krasnala Hałabały
54 2490 0005 0000 4530 7264 0373